• Email : media@kptevta.gov.pk
  • Exchange : +92-91-5704271-72-73-74
  • Address : Plot#:5-771, Old Bara Road, University Town, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa

Institutes Distribution in Khyber Pakhtunkhwa

KPTEVTA Insititutes Map